Rodina UPC

Kto sme:

Sme spoločenstvom mladých ľudí – kňazov a ich spolupracovníkov a naším cieľom je duchovná starostlivosť o študentov na univerzitách v Košiciach. Z podnetu samotných študentov dňa 15. decembra 1998 Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup, zriadil Univerzitné pastoračné centrum svätých Košických mučeníkov. Odvtedy sa život tohto centra neustále rozvíja, takže sa stalo duchovnou studňou pre hľadajúcich. Túto službu ponúka tím kňazov, laických zamestnancov a množstvo dobrovoľníkov.

Univerzitní kňazi nesú hlavnú zodpovednosť za pastoračnú starostlivosť o študentov. Toto poslanie im zveril ich diecézny biskup.

Laickí zamestnanci sú najbližšími spolupracovníkmi univerzitných kňazov. V minulosti to boli absolventi vysokých škôl na civilnej vojenskej službe, rôzni mladí ľudia zamestnaní prostredníctvom verejnoprospešných prác alebo formou iných projektov. V súčasnosti už máme vlastných zamestnancov.

Pri tejto práci pomáha aj množstvo študentov – dobrovoľníkov. Sú to predovšetkým študentskí koordinátori, ktorí sú „predĺženými rukami“ univerzitných kňazov na jednotlivých internátoch, ale aj mnohí ďalší, vďaka ktorým funguje naša internetová komunikácia, existuje univerzitný zbor, či žijú mnohé malé duchovné spoločenstvá.

Čo robíme:

Sme ako prvokresťanská cirkev – nemáme svoje kostoly, ale pri slávení svätej omše sa stretáme na provizórnych miestach – napríklad v jedálni, v učebni alebo na chodbe internátu. Každý internát má svojho duchovného otca, ktorý tam pravidelne prichádza a slúži Eucharistiu, ponúka sviatosť zmierenia, duchovné sprevádzanie a rôzne formy modlitbových, biblických či diskusných stretnutí.

Na začiatku týždňa, v pondelok večer, sa všetci študenti stretajú na celomestskej vysokoškolskej svätej omši v kostole sv. Antona Paduánskeho na Hlavnej ulici.

Počas týždňa môžu študenti prichádzať do kancelárie Univerzitného pastoračného centra na Rooseveltovej 12, kde pracujú zamestnanci a dobrovoľníci a kde majú univerzitní kňazi svoje pravidelné služby. Súčasťou týchto priestorov je aj kaplnka, študentská čajovňa a klubovňa.

Niektorí zo študentov sa v našom centre pripravujú na krst, prijatie Eucharistie a sviatosti birmovania, ale hlavne na prijatie sviatosti manželstva.

Víkendy sú príležitosťami pre duchovné obnovy, študentské animátorské školy a rôzne druhy výletov, kde sa utužuje spoločenstvo študentov.

Prostredníctvom študentských koordinátorov a dobrovoľníkov organizujeme na internátoch aj spoločenské a kultúrne podujatia, ako sú plesy, stretnutia s významnými osobnosťami alebo športové turnaje.

Osobitnou súčasťou našej činnosti je komunikácia s profesorským zborom jednotlivých univerzít.

Pre koho sme tu:

V Košiciach študujú tisíce univerzitných študentov. Väčšina z nich tu žije iba prechodne, v študentských domovoch – internátoch. Mnohí z nich prichádzajú z jednotlivých rodín, kde dostali základy viery. Príchod na univerzitu pre nich často znamená radikálnu zmenu: motivovaní náhlou slobodou a silným vplyvom rovesníkov odvážne skúšajú všetko, čo im ponúka tento svet.

V takejto situácii sa veľmi ľahko strácajú krehké základy viery, internát sa stáva duchovnou púšťou a sloboda sa rýchlo mení na väzenie.
Sme tu pre tých hľadajúcich študentov, ktorí sa chcú posilniť vo viere, ktorí sú váhaví, ktorí vieru stratili, ale aj pre tých, ktorí ju predtým nikdy nemali.

Univerzity v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vzdeláva budúcich právnikov, lekárov, učiteľov – prírodovedcov a pracujúcich v štátnej správe. Najnovšie otvorila aj odbory filozofie a psychológie.
Absolventi Technickej Univerzity sú inžinieri rôznych odborov, architekti, stavbári, strojári, elektrotechnici, hutníci, baníci a počítačoví odborníci. Súčasťou Technickej Univerzity je aj Letecká akadémia.
Univerzita veterinárneho lekárstva vychováva doktorov veterinárnej medicíny.
Na pobočkách iných univerzít študujú budúci ekonómovia, teológovia, sociálni pracovníci, či učitelia rôznych odborov.

Internáty v Košiciach

Na území Košíc sa nachádza niekoľko študentských domovov – internátov. Najväčší z nich, na Jedlíkovej ulici, má približne 5 000 ubytovaných študentov. Univerzitné pastoračné centrum rozvíja svoje aktivity na jedenástich internátoch v Košiciach. Každý z nich je akoby malým mestečkom so svojím rušným životom. Predovšetkým na týchto miestach Univerzitné pastoračné centrum ponúka svoju duchovnú starostlivosť.