Vízia ŠD

Študentský domov sv. Melichara

Študentský domov sv. Melichara (ďalej ŠD) je súčasťou Univerzitného pastoračného centra sv. Košických mučeníkov v Košiciach (ďalej UPC) a nadväzuje na jeho činnosť, zameranú na integrálny rozvoj študentov. ŠD má napomáhať ich osobnému rastu a rozvoju vo všetkých rovinách, aby sa z nich stali osobnosti, ktoré svojou odbornosťou, ľudskosťou a kresťanskou formáciou založenou na princípoch evanjelia budú zároveň usilovať aj o rozvoj spoločnosti (oblasť politiky, ekonomiky, kultúry…) na Slovensku.

Poslanie študentského domova sv. Melichara

  • Náboženská formácia
  • Sociálna formácia
  • Intelektuálna formácia
  • Fyzická formácia

Náboženská formácia

Poslaním ŠD je taktiež napomáhať študentom v budovaní osobného a živého vzťahu s Bohom prostredníctvom duchovného programu (sv. omše, modlitbové stretnutia, duchovné rozhovory, vysluhovanie a príprava na prijatie sviatostí) a stávať sa tak soľou zeme a svetlom sveta.

Sociálna formácia

Poslaním ŠD je napomáhať študentom k rozvoju sociálneho života prostredníctvom, nadväzovania kamarátstiev a priateľstiev, organizovaním spoločných akcií, zapojením sa do dobrovoľníckych služieb v ŠD a UPC a prípadne aj mimo neho, či účasťou na spoločných akciách ŠD a UPC.

Intelektuálna formácia

Poslaním ŠD je pomôcť študentom v ich intelektuálnom raste prostredníctvom odborných prednášok, diskusií, resp. systematických kurzov v interdisciplinárnom duchu.

Fyzická formácia 

Poslaním ŠD je vytvárať študentom priestor k fyzickému rozvoju a upevneniu zdravia prostredníctvom kolektívnych či individuálnych športov, spoločných výletov do prírody a športových podujatí.